Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2014

1266 5cfe 390
Reposted fromretaliate retaliate viakrainakredek krainakredek
Nie musisz się zgadzać na coś, co budzi twój sprzeciw. Nie staraj się nikogo uszczęśliwiać kosztem siebie samej...
Reposted fromswojszlak swojszlak viapeluda peluda

August 06 2014

4768 6709 390
8034 bfbe 390
Reposted fromzatora zatora viablackandwhite blackandwhite

July 31 2014

 - Miał pan do czynienia z samobójcą?
 - Tak, z sobą...
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viamalinowowa malinowowa
8733 080a 390
Reposted frompeasorela peasorela viamalinowowa malinowowa
2012 c217 390
Reposted fromnyalice nyalice viakrainakredek krainakredek
4099 b976 390
Galeria Rusz
Reposted frombinar binar viakrainakredek krainakredek
(...) każdemu będzie dane to, w co wierzy.
— Michaił Bułhakow 'Mistrz i Małgorzata'
Reposted fromspadochron spadochron viakrainakredek krainakredek
2940 a478 390
6682 860d 390
Reposted fromsonaive sonaive viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
6924 b594 390
Reposted frompaliti paliti viakrainakredek krainakredek

June 09 2014

Decyzje podjęte w przeszłości kształtują naszą teraźniejszość.
— Dan Brown "Inferno"
Iluż mężczyzn nie umie inaczej poruszyć serca kobiety, jak tylko je raniąc.
— Stendhal.
Reposted fromnutt nutt viamore-than-a-memory more-than-a-memory
Chcę odpocząć,to wszystko,odpocząć i trochę się przespać, a może trochę umrzeć.
— George R.R. Martin

May 03 2014

6793 8a42 390

May 02 2014

4166 67b7 390
Reposted fromhejhejter hejhejter viajobi jobi

May 01 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl